Pokyny pre výber bakalárskych prác

1. Z uvedeného zoznamu si študent vyberie tému (pokiaľ už nie je obsadená vypísaným menom študenta).
2. V priebehu týždňa od 25. 10. 2021 do 29. 10. 2021 študent kontaktuje vedúceho práce a potvrdí si s ním vybranú tému.
3. V prípade, ak si jednu tému zvolia viacerí študenti, vedúci práce má právo výberu študenta na tému po vzájomnej konzultácii so všetkými študentami (zvyšní študenti si musia vybrať inú tému).
4. Oslovení vedúci prác informujú zodpovedných pracovníkov katedry o výbere a vedení témy príslušným študentom.

  Vedúci práce (konzultant) Študent Typ práce Názov práce Anotácia
1 Kaščák Tvarožek BP Zdroj konštantného výkonu pre generátor studenej plazmy Cieľom práce je navrhnúť a postaviť zdroj pre generátor studenej plazmy, zistiť vplyvy jednotlivých topológii na samotný zápal plazmy a prispôsobiť riadenie výkonu zmenám vlastností generátora plazmy v závislosti od priloženia na pokožku. Vytvoriť laboratórny model s možnosťou zmeny parametrov pre testovanie rôznych druhov generátorov plazmy-plazmatronov. Charakterizovať studenú plazmu ako dielektrický bariérový výboj, kde som popísal princíp vzniku a základnú geometriu plazmatronov. Práca sa ďalej zaoberá teóriou znižovacích (buck) konvertorov a jednočinných blokovacích meničov. Meraním napätia v medzi-obvode a prúdu prechádzajúceho primárnym vinutím transformátora. Následným spracovaním do číslicovej podoby a softwarovým riadením konštantného výkonu na základe zmeny parametrov v čase. Aplikovaním detekcie prerazenia plazmatronu a bezpečným vypnutím meniča.
2 Takács   BP Analýza súčasných riešení výkonových polovodičových transformátorov pre inteligentné siete Práca sa bude venovať problematike integrovania elektronických transformátorov do moderných inteligetných sietí, pričom cieľom bude analýza súčasných trendov SST (solid-state transformer) pre domáce inteligentné siete.
3 Praženica / Koňarik   BP Tvorba simulačných výučbových modelov polovodičových meničov v stavovom priestore Cieľom práce je v prostredí Matlab vytvoriť simulačné modely polovodičových štruktúr a meničov pre výučbové a výskumné úlohy. Práca je súčasťou riešenia edukačného projektu v grantovej schéme KEGA.
4 Frivaldský   BP Analýza a porovnanie vlastností elektrochemického a palivového úložiska energie pre hybridné pohonné zostavy Práca sa bude venovať problematike riešenia akumulácie el. energie v hybridných pohonných zostavách, pričom cieľom bude porovnanie vlastností štandardných batériových modulov s potenciálnym využitím palivového článku ako alternatívne riešenie.
5 Danko   BP Zariadnie na overovanie funkčnosti tachografov Návrh zariadenia, ktorého úlohou je generovanie impulzov pre simuláciu pohybu kolies pre overenie funkčnosti tachografu.
6 Hock   BP Ovládanie elektrických okien automobilov Navrh algoritmu pre ovladanie elektrických okien tzn. riadenie DC motora s meraním prúdu pre určenie krajných polôh.
7 Hock   BP Regulácia teploty motora a striedača ATV Riadenie teploty chladiacej sústavy malého elektrického vozidla pomocou riadenia prietoku cerpadla.
8 Frivaldský   BP Analýza brzdných dráh automobilu v závislosti od vonkajších podmienok 1.    Vytvorenie modelu a porovnanie s reálnou situáciou. 2.    Zosnímanie brzdnej dráhy automobilu pomocou XLmetra a porovnanie nameraných údajov prostredníctvom videoanalýzy. 3.    Modelovanie brzdných dráh v závislosti od zmeny vonkajších podmienok, predikcia správania sa automobilu a následné porovnanie so skutočnosťou.
9 Plšičík   BP Bezdrôtová aplikácia na diagnostiku prostredníctvom OBD Vytvorenie android aplikácie pre komunikaciu s bluetooth rozhraním diagnostického zariadenia pripojeného do OBD.
10 Plšičík   BP Radarová technika v doprave Analýza, prehľad FMCW radarovej techniky. Anylýza dát z vývojového kitu TI.
11 Danko   BP Analýza FMS (Fleet Management System) Analyza FMS štandardu,prijimanie, vysielanie a analýza dáť zo zbenice CAN so štandardom FMS.
12 Hock   BP Systém na ovládanie multifunkčného volantu Návrh zariadenie pre kontrolu stlačania tlačidiel multifunkčného volantu a odosielanie na výsledku na vybranú zbernicu.
13 Hock   BP Návrh palubného počítača Návrh zariadenia ktoré bude šoféra informovať o spotrebe, priemernej rýchlosti... Zariadenie bude obsahovať moźnosť uporzonenia šofera pri prekročení nastavených limitov napr. max rýchlosť.
14 Danko   BP Riadienie zapaľovacej sústavy ICE Analýza zapaľovacích sústav spaľovacích motorov, Návrh zariadenia pre snímanie polohy a riadenie zapaľovacích modulov.
15 Danko   BP Riadenie vstrekovacej sústavy v automobiloch Analýza sústav vstrekovania paliva spaľovacích motorov, Návrh zariadenia pre snímanie polohy a riadenie vstrekovacích ventilov.
16 Hock   BP Riadenie osvetľovacej sústavy automobilov Analýza súčasného stavu osvetľovacích sustav. Navrh zariadenia pre riadenie polohy svetlometu - výška svetlometu, natačenie do strany.
17 Plšičík   BP Riadenie autonómneho robota Analýza súčasného stavu autonomnych robotov, analýza riadiacich algoritmov autonomnych robotov a implementacia týchto algoritmou do Kitu TI-RSLK Maze Edition Curriculum
18 Danko   BP Zariadenie na testovanie batérií Návrh algoritmov pre ovládanie programovateľného jedmosmerného zdroja a programovateľnej záťaže na testovanie batérií.
19 Škorvaga   BP Návrh výkonového obvodu pre Teslovu cievku generujúcu zvuk Práca sa bude zaoberať tvorbou prehľadu topológií výkonových meničov vhodných pre napájanie Teslovej cievky generujúcej zvuk, praktickou realizáciou jednej zvolenej topológie a jej následnou experimentálnou verifikáciou.
20 Paškala / Koniar   BP Návrh komparačného kalibračného pracoviska pre snímače zrýchlenia Práca je zameraná na návrh komparačného meracieho stanoviska určeného na overovanie parametrov snímačov zrýchlenia. Meracie pracovisko sa bude skladať z mechanického vybračného stola a PC. Riadenia pracoviska má byť realizované prostredníctvom prostredia LabVIEW. Pri riešení práce bude potrebné vyriešiť prepojenie snímačov zrýchlenia s PC a vytvoriť riadiaci program v LabVIEW.
21 Paškala Likavec BP Návrh rozširujúcej dosky pre platformu OrangePi s podporou pre riadenie krokových motorov V práci sa bude riešiť návrh obvodového riešenia s využitím monolitických integrovaných obvodov určených na ovládanie krokových motorov vrátane s podpornou elektronikou na úpravu vstupných signálov z ovládaného modelu, ktorým môže byť 3D tlačiareň, CNC zariadenie prípadne Laserové vyplaovacie zariadenie. Výstupom práce bude praktická realizácia nadstavbovej DPS pre riadiacu dosku platformy Orange Pi.
22 Frivaldský Půlpán BP Návrh a verifikácia energetického úložiska Práca sa bude zaoberať návrhom energetického úložiska pre zvolenú aplikačnú oblasť, pričom návrh bude zohľadnovať potreby cieľovej aplikácie z hľadiska kapacity úložiska, potrebnej elektronickej výzbroje a účinnosti transferu elektrickej energie medzi zdrojoím a spotrebičom a naopak.
23 Paškala Seman BP Návrh laboratórneho modelu triediacej linky riadenej prostredníctvom PLC automatu Predmetom práce je praktická realizácia laboratórneho modelu určeného k podpore výuky na predmete PPA. Model bude na základe detekcie farby triediť loptičky. Riadenie modelu bude realizované pomocou podpornej elektroniky a PLC automatu.
24 Šedo Nemčík BP Meranie spotreby elektrickej energie v trojfázovej sústave s praktickou realizáciou merača na DIN lištu s LCD zobrazovacou jednotkou Práca je zameraná na návrh meacieho modulu určeného na meranie odoberaného výkonu z trojfázovéj elektrickej siete s výstupom meraných dát na LCD displej.
25 Klčo   BP Realizácia umelej neurónovej siete na platforme Raspberry Pi Študent navrhne a vyhotoví softvérovú realizáciu umelej neurónovej siete na platforme Raspberry Pi. Cieľom bude klasifikácia vstupných obrazových dát za účelom inšpekcie v priemysle. Preferované programovacie jazyky sú C alebo Python. Neurónová sieť môže byť učená v MATLABE, prípadne v prostredí Keras, TensorFlow, PyTorch.. Odporúčajú sa elementárne skúsenosti s Raspberry Pi.
26 Praženica Paulec BP Digitálny generátor funkcií Cieľom práce je navrhnúť a zrealizovať digitálny generátor funkcii pracujúci na princípe priamej digitálnej syntézy. Digitálny generátor funkcii bude schopný generovať priebehy - sínus, trojuholník, píla, obdĺžnik a PWM s nastaviteľnou amplitúdou a frekvenciu signálu. Amplitúda bude nastaviteľná v rozsahu +-10V špička špička a rozsah frekvencie 1Hz až 250kHz, na nastavovanie a zobrazovanie údajov bude slúžiť encoder a LCD displej.
27 Šimčák   BP Návrh obojsmerného elektronického DC odpájača do 1000A Cieľom tejto práce je navrhnúť elektronicky riadený odpájač, ktorý bude aplikovaný pri testovaní batérií do 50V. Tento odpájač bude bezpečne odpájať batérie a bude dimenzovaný na hodnoty skratových prúdov trakčných batérií (1000A). 
28 Frivaldský   BP Analýza výkonových tranzistorových štruktúr pre hybridný striedač Práca sa bude zaoberať voľbou vhodných tranzistorových štruktúr pre zadané menovité parametre striedača, pričom riešiteľ BP bude musieť vykonať analýzu trhu pre dané komponenty a vyhodnotiť výhodnosť využitia zvolenej štrutúry z hľadiska optimálnej prevádzky meniča a výslednej ceny riešenia
29 Kellner   BP Matematické modelovanie päť fázového indukčného motora v prostredí Matlab/Simulink Práca sa bude zaoberať kompletným matematickým odvodením päť fázového indukčného motora, v ohľade na α, β komponenty ako aj x, y a 0 komponenty, ktoré vznikajú pri nesínusovo rozloženom MMF. Matematický model motora bude potrebné realizovať v prostredí Matlab/Simulink na overenie činnosti modelu v reálnom čase.

Žilinská univerzita,  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra mechatroniky a elektroniky,  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

  •  GPS: 49.204119,18.754819
  •  +421 41 513 1601
  •  kme@fel.uniza.sk

Prihlásenie

Vstup len pre registrovaných.