Autotronika

Základným cieľom štúdia podľa študijných programov v odbore Elektrotechnika je zabezpečiť výchovu odborníkov ovládajúcich princípy a metódy používané pri projektovaní zložitých elektrotechnických zariadení kde sú implementované výkonové elektronické systémy. Základnou črtou profilu absolventa bakalárskeho štúdia v študijnom odbore elektrotechnika je jeho univerzálna pripravenosť na získanie ďalších znalostí, zručností a schopností nielen v tomto, ale prakticky vo všetkých príbuzných študijných odboroch.

Pre absolventa prvostupňového vysokoškolského štúdia je charakteristický primeraný všeobecný prírodovedný základ, na ktorý nadväzuje široký odborno-teoretický elektrotechnický základ, primeraná počítačová gramotnosť a znalosť niektorých ekonomických súvislostí odboru. Medzi špecifické odborno-profilujúce vedomosti, zručnosti a schopnosti patrí predovšetkým problematika základov elektroenergetiky a silnoprúdovej elektrotechniky, no alternatívne k nim je možné v rámci bakalárskych študijných programov vytváraných na báze tohto študijného odboru získať špecifické odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti vhodné aj pre oblasť elektrofyzikálneho výskumu, elektrotechnológie, elektroniky, telekomunikácií, mechatroniky, automatizácie a priemyselnej informatiky, merania a prípadne počítačovej techniky.

Elektrotechnika

Absolventi študijného odboru Elektrotechnika sa v prvom stupni vysokoškolského štúdia orientujú predovšetkým na zvládnutie základných a všeobecných znalostí potrebných v širokom spektre elektrotechnických odborností a potrebných na štúdium študijných programov druhého stupňa uskutočňovaného v štud. programoch Elektroenergetika, Elektrické pohony alebo Výkonové elektronické systémy, ale aj v iných, príbuzných študijných odboroch. Základnou črtou profilu absolventa bakalárskeho štúdia v študijnom odbore Elektrotechnika je jeho univerzálna pripravenosť na získanie ďalších znalostí, zručností a schopností nielen v tomto, ale prakticky
vo všetkých príbuzných študijných odboroch.

Absolvent bakalárskeho študijného programu Elektrotechnika zvláda:

  • základné matematické algoritmy z vymedzených oblastí poznania a vie ich rutinne aplikovať pri riešení problémov odboru;
  • tvorivo aplikuje poznatky z fyziky a teoretického základu elektrotechniky na riešenie typických dielčích praktických problémov;
  • využíva nadobudnuté vedomosti potrebné na štandardné využívanie výpočtovej techniky na užívateľskej úrovni, na získavanie, prípadne počítačové spracovanie vybraných druhov informácií a na tvorivé využívanie vedomostí z programovacích jazykov a ďalších prvkov počítačovej gramotnosti ako nástroja pri riešení problémov užšej špecializácie;
  • je schopný aplikovať nadobudnuté špecializované vedomosti na riešenie vybraných problémov súvisiacich s obsahom štúdia vrátane schopnosti zhromažďovania a triedenia informácií;
  • je schopný samostatne vykonávať zadanú projektovú prácu a vedieť obhájiť jej výsledky v odbornej rozprave.

Pre absolventa prvostupňového vysokoškolského štúdia je charakteristický primeraný všeobecný prírodovedný základ, na ktorý nadväzuje široký odborno-teoretický elektrotechnický základ, primeraná počítačová gramotnosť a znalosť niektorých ekonomických súvislostí odboru. Má dostatočné praktické skúsenosti a zručnosti v laboratórnej práci, dostatočne ovláda odbornú terminológiu v cudzom jazyku. Medzi špecifické odborno-profilujúce vedomosti, zručnosti a schopnosti patrí predovšetkým problematika základov elektroenergetiky a silnoprúdovej elektrotechniky, elektrických strojov a prístrojov, elektrických pohonov a elektrickej trakcie, ako aj základov mechatroniky či výkonových elektronických systémov.

Absolvent, pokiaľ nepokračuje v 2. stupni vysokoškolského štúdia, má uplatnenie najmä v prevádzke priemyselných podnikov, železníc, mestskej hromadnej dopravy, vo všetkých oblastiach elektroenergetiky a ďalších organizáciách správneho, výrobného, prevádzkového alebo opravárenského charakteru.
Na pracoviskách v praxi oceňujú široký odborný profil nášho absolventa, univerzálny všeobecný základ štúdia a schopnosť adaptácie v rôznych technických, ako aj iných prevádzkach.

Výkonové elektronické systémy

Základným cieľom štúdia podľa študijných programov v odbore Výkonové elektronické systémy je zabezpečiť výchovu odborníkov ovládajúcich princípy a metódy používané pri projektovaní zložitých elektrotechnických zariadení kde sú implementované výkonové elektronické systémy. Absolvent inžinierskeho programu je spôsobilý na samostatné projekčné,  konštruktérske a návrhové práce, vytváranie, posudzovanie, realizáciu a vyhodnocovanie rozsiahlych  projektov zameraných na oblasť mechatroniky, autotroniky a elektromobility. Kvalifikovane rozhoduje o koncepčných otázkach a riadenie veľkých organizačných projektov v oblasti výkonovej elektroniky,. Absolvent si prehĺbi vedomosti z matematiky, fyziky, teoretickej elektrotechniky, elektrických strojov a ďalších predmetov teoretického základu, ktoré sú ďalej aplikované a širšie rozvinuté v oblasti informačných systémov, programovania a využitia výpočtovej techniky. Pozná a vie aplikovať teoretický aparát potrebný na riešenie a simulačných analýz ustálených i prechodových stavov v elektrotechnických systémoch. Získa praktické skúsenosti a zručnosti v laboratórnej práci, dobre ovláda odbornú terminológiu v cudzom jazyku, pozná základy ekonomických metód a má základné znalosti z práva, psychológie a riadenia kvality. Má schopnosť riadiť prácu v tíme, komunikovať, tvorivo riešiť problémy, rozhodovať sa, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Absolvent nájde uplatnenie v projektovaní, riadení, konštrukcii a prevádzke priemyselných podnikov, v projekčných a výskumných ústavoch a ďalších organizáciách správneho, výrobného, prevádzkového alebo opravárenského charakteru. 

 

Žilinská univerzita,  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra mechatroniky a elektroniky,  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

  •  GPS: 49.204119,18.754819
  •  +421 41 513 1601
  •  kme@fel.uniza.sk

Prihlásenie

Vstup len pre registrovaných.