Termín konania štátnic :
Výkonové elektronické systémy – 11.6.2019 (utorok), miestnosť AB 117
Autotronika – 12.6.2019 (streda), miestnosť AB 117

VES - 11.6.2019 (utorok)
Začiatok štátnic je naplánovaný cca na 8:45 h., pred samotnými obhajobami a skúškami sú všetci štátnicujúci študenti spolu predstavení príslušnej skúšobnej komisii. Prvý študent ide do komisie o cca  9:00 h. Časy v harmonograme sú len orientačné, preto je nutné, aby študenti boli pripravení na skúšanie aspoň s polhodinovým predstihom.

ATR - 12.6.2019 (streda)
Začiatok štátnic je naplánovaný cca na 9:45 h., pred samotnými obhajobami a skúškami sú všetci štátnicujúci študenti spolu predstavení príslušnej skúšobnej komisii. Prvý študent ide do komisie o cca  10:00 h. Časy v harmonograme sú len orientačné, preto je nutné, aby študenti boli pripravení na skúšanie aspoň s polhodinovým predstihom.

Je potrebné, aby študenti (VES a ATR) pred štátnou skúškou, NAJNESKÔR v pondelok 10.6.2019, do 12:00 hod. doručili (osobne alebo e-mailom) tajomníkovi komisií (Ing. Peter Sojka, peter.sojka@fel.uniza.sk , AB 029) svoje prezentácie.

Čas, vyhradený na prezentáciu bakalárskej práce pri obhajobe je cca. 10 - 15 minút. Nasleduje diskusia k bakalárskym prácam a cca. 15 minút je rezervovaných na predmet štátnej skúšky. Posudky na bakalárske práce si študenti nájdu v CRZP, najneskôr 3 dni pred konaním štátnic. Vedúci práce i oponenti majú povinnosť ich tam vložiť, originály si stačí prevziať  v deň štátnic od tajomníka
komisie. Povinnosťou štátnicujúcich študentov je pripraviť si reakcie a odpovede na otázky, ktoré nájdu v posudkoch, vhodné je zakomponovať otázky z posudkov a reakcie na ne do prezentácií. Je potrebné mať so sebou index, do ktorého sa zapíšu známky z obhajoby práce a predmetu štátnej skúšky.

Po absolvovaní obhajoby a štátnych skúšok pôjde každý študent s indexom ihneď na študijné oddelenie. Miestnosť AB 021 je študentom k dispozícií ako „servisná“ miestnosť, kde si môžu odložiť veci a tráviť čas počas štátnicového dňa. Občerstvenie si študenti zabezpečujú sami. Pre komisiu je všetko zabezpečené katedrou.

HARMONOGRAM
Zloženie komisií pre štátne skúšky 1. a 2. stupeň na FEIT - KME ŽU v Žiline
pre akademický rok 2018/19
1. stupeň, študijný program: Elektrotechnika
zameranie: Výkonové elektronické systémy

Štátne skúšky: 11. 6. 2019 (utorok)
Komisia č. 1 AB 117

Predseda doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
Vysoká škola báňská, TU Ostrava
Členovia  doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, FEIT, KME
  doc. Ing. Anna Simonová, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, FEIT, KME
  doc. Ing. Libor Hargaš, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, FEIT, KME
  Ing. Michal Praženica, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, FEIT, KME
Tajomník  Ing. Peter Sojka
9:00  Hlaváč Adam
9:40  Kubiš Andrej
10:20  Smolek Timotej
11:00  Trnkus Andrej
11:40  Mahdoň Adrián
12:20  Fridman Lukáš

1. stupeň, študijný program: Autotronika

Štátne skúšky: 12. 6. 2019 (streda)
Komisia č. 1 AB 117

Predseda  doc. Ing. Dušan Koniar, PhD..
Žilinská univerzita v Žiline, FEIT, KME
Členovia  doc. Ing. Anna Simonová, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, FEIT, KME
  doc.Ing. Peter Drgoňa, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, FEIT, KME
  Ing. Jozef Šedo, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, FEIT, KME
  doc. Ing. Libor Hargaš, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, FEIT, KME
Tajomník  Ing. Peter Sojka
10:00  Janči Juraj
10:40  Matajs Adam
11:20  Miškovčík Adam
12:00  Švárna Veronika

 

Žilinská univerzita,  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra mechatroniky a elektroniky,  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

  •  GPS: 49.204119,18.754819
  •  +421 41 513 1601
  •  kme@fel.uniza.sk

Prihlásenie

Vstup len pre registrovaných.