Metodické usmernenie 2/2019 – Podávanie žiadostí a postup pri spracovaní a vybavení žiadostí o úľavy pre platenie školného

Zníženie na polovicu - sociálne štipendium vo výške do 150 eur mesačne (aj ak ho nepoberá z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky – iba výpočet z oddelenia sociálnych štipendií), - vzorná reprezentácia UNIZA, výborné študijné výsledky v uplynulom akademickom roku (priznané v uplynulom akademickom roku mimoriadne alebo prospechové štipendium), - preukázateľné zdravotné problémy (alebo ŤZP).

Zníženie na sumu 100 eur, pri opakovaných dôvodoch v danom stupni štúdia - sociálne štipendium vo výške nad 150 eur mesačne (aj ak ho nepoberá z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky – iba výpočet z oddelenia sociálnych štipendií), - preukázateľné zdravotné problémy, - zahraničný študijný pobyt so súhlasom fakulty/UNIZA.

Odpustenie školného - sociálne štipendium vo výške nad 150 eur mesačne (aj ak ho nepoberá z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky – iba výpočet z oddelenia sociálnych štipendií), - preukázateľné zdravotné problémy, - zahraničný študijný pobyt so súhlasom fakulty/UNIZA. Zníženie, resp. odpustenie školného je možné uskutočniť len v jednom akademickom roku počas štúdia v danom stupni vysokoškolského štúdia s výnimkou zlej sociálne situácie (sociálne štipendium nad 150 eur alebo pri preukázateľných zdravotných problémoch).

POUŽIŤ IBA PREDPÍSANÉ TLAČIVO (NA WEBE). PREDKLADAŤ IBA RELEVANTNÉ PRÍLOHY (VÝPOČET Z ODDELENIA SOCIÁLNYCH ŠTIPENDIÍ) VÝPISY DÔCHODKOV A INÉ DOKLADY NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ. ŽIADOSTI DORUČIŤ NA REFERÁT PRE VZDELÁVANIE NAJNESKÔR DO 10.10.2019, po tomto termíne nebudú akceptované.

 

Žilinská univerzita,  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra mechatroniky a elektroniky,  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

  •  GPS: 49.204119,18.754819
  •  +421 41 513 1601
  •  kme@fel.uniza.sk

Prihlásenie

Vstup len pre registrovaných.