KEGA 071ŽU-4/2017: Formovanie kľúčových kompetencií a efektívna podpora mobility študentov technických fakúlt: Modelovanie, tvorba a hodnotenie kompetencií flexibilného vzdelávania

Anotácia:

Projekt je zameraný na efektívne flexibilné digitálne výučbové prostredie pre technické a technologické vzdelávanie na technických fakultách s cieľom podpory rozvoja cieľových kompetencií absolventov technických fakúlt prostredníctvom masívnej technologickej podpory so zameraním na synergiu zložiek poznatkovej bázy a jej integráciu s kompetenciami absolventov technických študijných odborov požadovanými v reálnom pracovnom prostredí. K hlavným cieľom projektu patrí vytvorenie flexibilného edukačného prostredia, integrácia obsahu vzdelávania a podpora efektívneho transferu poznatkov do reálneho prostredia “európskeho pracovného trhu”. Riešenie projektu je zamerané na hlavnú zložku edukačného procesu – obsah vzdelávania a na jeho kompatibilitu s technologickým trendom v reálnom pracovnom prostredí, kde dominuje digitalizácia obsahu vzdelávania a flexibilita tvorby edukačných modulov s multimediálnymi zložkami a je kompatibilný s trendmi flexibilného vzdelávacieho prostredia (eContent, eLearning, eMobile, Blended Learning, Connected Learning). Projekt reaguje na výstupy z Národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" aj v kontexte aktívneho prispenia riešiteľského pracoviska a využitia vedomostnej a technologickej bázy tohto projektu.

Hlavným prínosom koncepčné riešenie flexibilného vzdelávania, pričom riešením je návrh, vytvorenie, overenie otvorených “online” výučbových modulov na podporu rozvoja kľúčových kompetencií študentov v špecifickej oblasti technických vied. Projekt prispeje k diverzifikácii univerzitného štúdia a k mobilite absolventa technickej univerzity, čo prispeje k zvýšeniu efektivity vzdelávania a podporí príchod zahraničných investícii na Slovensko, a najmä pomôže slovenským firmám uspieť na svetových trhoch posilnením dominantného subjektu produkujúceho hodnoty – absolventa technického odboru s kľúčovými kompetenciami pre potreby 21.storočia.

Obdobie riešenia:

01/2017 – 12/2019

Zodpovedný riešiteľ:

Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.

Spoluriešitelia:

Anna Simonová, Pavol Špánik, Dušan Koniar, Libor Hargaš, Zuzana Loncová, Tomáš Uriča

 

KEGA 073ŽU-4/2017: Implementácia moderných nástrojov na výučbu automobilovej elektroniky a elektromobility

Anotácia:

Projekt je zameraný na využitie najmodernejších výskumných a edukačných metód pri rozvoji študijného programu Autotronika na Žilinskej univerzite v Žiline. Vzhľadom na to, že študijný program Autotronika vzišiel z diskusie medzi odborníkmi z akademickej a vedeckej oblasti a z oblasti priemyslu, bude projekt zameraný na prepojenie moderných technológií z praxe a výučbového procesu. Na katedre mechatroniky a elektroniky už viac rokov pociťujeme zvýšené požiadavky praxe na počty absolventov prvého a druhého stupňa s vedomosťami zahŕňajúcimi nielen oblasť mechatroniky a elektroniky, ale aj automobilovej elektroniky. Navyše, spoločnosti spolupracujúce v oblasti automobilového priemyslu požadujú, aby študenti disponovali vedomosťami o automobile (či už zo spaľovacím motorom alebo elektromotorom) v širšom kontexte a hlbších súvislostiach. Z uvedeného vyplýva, že proces výučby nového študijného programu Autotronika musí zahŕňať najmodernejšie technické prostriedky nielen na hardvérovej úrovni (reálne systémy vozidla so spaľovacím motorom a elektromobily), ale ja na softvérovej úrovni (voľne programovateľné riadiace jednotky, vnorené procesorové systémy). V edukačnom procese budú využívané prostriedky e-learningu, t.j. on-line laboratórium, e-vzdelávanie, videá a multimediálny prístup. Študenti pomocou moderných nástrojov výučby získajú vedomosti potrebné pre uplatnenie sa nielen na trhu práce a v praxi, ale získané poznatky budú využívať aj v ďalších stupňoch štúdia. Projekt nadväzuje na doteraz úspešne riešenia uvedenej problematiky na Katedre mechatroniky a elektroniky, pričom hlavným cieľom je dobudovanie a doplnenie laboratória autotroniky a elektromobility o ucelené aplikácie a ukážky elektronických a riadiacich systémov automobilu so spaľovacím motorom a elektromobilu. Medzi ďalšie ciele patrí vydanie dvoch vysokoškolských učebníc o elektronických systémoch v automobiloch so spaľovacím motorom a elektromobiloch a riadiacich systémoch (vnorené procesorové systémy) pre automobilový a elektronický priemysel. V neposlednom rade bude vytvorený edukačný portál so študijnými materiálmi, praktickými návodmi a cvičeniami, ako aj  s publikačnými výstupmi riešiteľského kolektívu. Edukačný portál bude koncipovaný tak, že dostupné materiály budú využiteľné pre študentov viacerých odborov ku ktorým okrem Autotroniky patria Elektrotechnika a Výkonová elektronika.

Obdobie riešenia:

01/2017 – 12/2019

Zodpovedný riešiteľ:

Prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.

Spoluriešitelia:

Peter Drgoňa, Pavel Pavlásek, Michal Frivaldský, Anna Kondelová, Ondrej Hock, Slavomír Kaščák, Jozef Lakatoš, Marek Paškala, Roman Koňarik

 

 

 

KEGA 027ŽU-4/2018: Modelovanie, tvorba a implementácia moderných metód v edukačnom procese technických fakúlt so zameraním na diskrétne riadenie výkonových systémov

Anotácia:

Projekt je zameraný na digitálne výučbové prostredie pre technické a technologické vzdelávanie na technických školách so zameraním na elektrotechniku s cieľom podpory rozvoja vedomostí a zručností absolventov technických škôl. K hlavným cieľom projektu patrí vypracovanie moderných výskumných a edukačných pomôcok pri tvorbe študijných materiálov, vysokoškolskej učebnice a didaktických prostriedkov, pre potreby výučby diskrétneho riadenia výkonových elektronických systémov a integrácia obsahu vzdelávania do reálneho prostredia pracovného trhu. Na základe výsledkov projektu sa predpokladá aj ďalší inovatívny výskum v danej vedeckej oblasti. Cieľom projektu sú aktivity v oblasti výskumu pokročilých metód vytvárania algoritmov pre rôzne aplikácie výkonovej elektroniky a využitie tohto výskumu predovšetkým v edukačnom procese v rámci odborov elektrotechniky a príbuzných študijných programov so zameraním na riadenie a výkonové elektronické systémy, ako sú napríklad Mechatronika, Automatizácia a Elektrické pohony. Navyše, spoločnosti vykonávajúce vývoj v oblasti výkonovej elektroniky požadujú, aby študenti disponovali vedomosťami nielen z hardvérového hľadiska (znalosť topológií meničov, elektronických komponentov, tvorby plošných spojov), ale tiež, aby mali hlbšie vedomosti z oblasti programovania daných výkonových systémov. Z uvedeného vyplýva, že proces výučby daného študijného programu musí byť zameraný na riadenie progresívnych meničových štruktúr s využitím najmodernejších technických prostriedkov nielen na hardvérovej, ale aj na softvérovej úrovni. Študenti pomocou navrhnutých edukačných modulov, ktoré sú kompatibilné s trendmi flexibilného vzdelávacieho prostredia (eContent, eLearning, Blended Learning, Connected Learning), získajú vedomosti potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce. Jednotlivé výstupy projektu budú upravené a ponúknuté aj pre pedagógov stredných škôl pre zvýšenie ich kvalifikácie a študentov stredných škôl pre zlepšenie vedomosti v oblasti Elektrotechniky. Projekt reaguje na výstupy z Národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ a projektov „Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty“, ktoré prispeli k výraznému vylepšeniu vedomostnej a technologickej bázy riešiteľského pracoviska. Hlavným prínosom projektu je riešenie flexibilného vzdelávania, pričom riešením je návrh a vytvorenie otvorených „online“ výučbových modulov na podporu rozvoja kompetencií študentov v špecifickej oblasti technických vied. V projekte sa uvažuje aj s vytvorením modulov v anglickom jazyku, čo prispeje k zlepšeniu výučby mobilitných programov a najmä prispeje k lepšiemu uplatneniu absolventov na slovenskom a svetovom trhu. Medzi dielčie ciele patrí vydanie vysokoškolskej učebnice o metódach riadenia výkonových elektronických systémov a o metódach ladenia počas etáp vývoja riadiaceho algoritmu. V neposlednom rade bude vytvorených 6 študijných pracovísk vo vybudovanom Laboratórium pre simulačné jazyky v elektrotechnike.

Obdobie riešenia:

01/2018 – 12/2020

Zodpovedný riešiteľ:

Ing. Slavomír Kaščák, PhD.

Spoluriešitelia:

Michal Frivaldský, Michal Praženica, Jozef Šedo, Peter Šindler

 

Žilinská univerzita,  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra mechatroniky a elektroniky,  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

  •  GPS: 49.204119,18.754819
  •  +421 41 513 1601
  •  kme@fel.uniza.sk

Prihlásenie

Vstup len pre registrovaných.