VEGA 1/0928/15: Výskum elektronického riadenia prenosu výkonu a pohybu cestných vozidiel s ICE, hybridných HEV a elektromobilov EV

Anotácia:

Projekt sa zaoberá výskumom zameraným na oblasť autotroniky - identifikáciou štruktúr a pokročilými metódami riadenia prenosu výkonu a pohybu vozidiel spaľovacích ICE, hybridných HEV a EV s využitím ich riadiacich jednotiek a zbernicovej (CAN) komunikácie s nimi. Ďalej je to výskum vnorených procesorových systémov na elektronické riadenie prenosu výkonu HEV a EV vozidiel s centrálnym a distribuovanými pohonnými elektromotormi v motorkolesách, ako aj výskum napájacej štruktúry pre optimálny energetický manažment vozidla a výskum a vývoj programovacieho prostredia pre autotronické systémy. Výsledky výskumu budú slúžiť pre výchovu odborníkov pre automobilový priemysel, kde sa javí v súčasnej dobe ich nedostatok.

Obdobie riešenia:

01/2015 – 12/2017

Zodpovedný riešiteľ:

Prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD

Spoluriešitelia:

Pavel Pavlásek, Ondrej Hock, Martin Galád, Pavol Štefanec, Viliam Jaroš, Boris Kozáček, Roman Koňarik

 

VEGA 1/0479/17: Výskum optimálnych metód riadenia transferu energií v systémoch s akumulačnými členmi

Anotácia:

Podstatou projektu je výskum relevantných fenoménov ovplyvňujúcich účinnosť procesu energetického manažmentu v systémoch s akumulačnými členmi, reprezentovanými predovšetkým palubnými sieťami elektromobilov a akumulačnými uzlami energetických systémov. Východiskovou platformou bude analýza charakteristických vlastností jednotlivých spôsobov akumulácie energie s následným výberom optimálneho akumulačného systému procesu transferu, pri akceptovaní dovoleného environmentálneho dopadu. Druhým dôležitým aspektom bude výskum možností zvyšovania účinnosti uvedeného procesu, pri optimálne riadenom oku energie do akumulačného uzla a implementácia získaných výsledkov prostredníctvom sofistikovaných meničových technológií s ultravysokými spínacími frekvenciami. Pri riešení budú použité osvedčené vedecké postupy založené na využití počítačovej simulácie, ako pri analýze v časovej oblasti, tak aj v 3D analýze procesov v elektrochemických systémoch a následnom experimentálnom overení získaných výsledkov.

Obdobie riešenia:

01/2017 – 12/2019

Zodpovedný riešiteľ:

Prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.

Spoluriešitelia:

Michal Frivaldský, Pavel Pavlásek, Peter Drgoňa, Anna Kondelová, Peter Šindler, Michal Prídala, Michal Taraba, Juraj Adamec, Ján Morgoš, Rastislav Štefúň

 

 

VEGA 1/0160/17: Farmakologické ovplyvnenie obranných mechanizmov dýchacích ciest, zápalu a remodelácie derivátmi flavonolov v podmienkach experimentálnej alergickej astmy

Anotácia:

Projekt nadväzuje na projekty VEGA 1/0073/08 a VEGA 1/0020/11, riešením ktorých bol preukázaný benefit podávania zmesí flavonoidov na citlivosť kašľa, bronchokonstrikciu a zápalu v podmienkach experimentálne vyvolanej alergickej astmy.

Riešenie aktuálneho projektu prinesie nové poznatky o účinku ďalších derivátov polyfenolov zo skupiny flavonolov, u ktorých sa predpokladá antiastmatické pôsobenie. Trendom súčasného experimentálneho výskumu v oblasti alergickej astmy je hľadanie nových zdrojov látok s komplexným antiastmatickým pôsobením, látok pôsobiacich bronchodilatačne, protizápalovo a antiremodelačne. Riešenie projektu prinesie ucelený pohľad na aktivitu sledovaných látok: vyšetrenie všetkých základných obranných mechanizmov dýchacích ciest (kašľa, bronchokonstrikcie, mukociliárneho klírensu), alergického zápalu (využitím stanovenia zápalových, imunitných buniek, zápalových cytokínov a chemokínov atď.) a stupňa remodelácie dýchacích ciest.

Obdobie riešenia:

01/2017 – 12/2020

Zodpovedný riešiteľ:

Doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., Ústav farmakológie JLF UK Martin

Spoluriešitelia:

Libor Hargaš, Dušan Koniar, Anna Simonová

 

 

VEGA 1/0547/18: Výskum možností na systémovú optimalizáciu WET sústrojestva

Anotácia:

Podstatou projektu je výskum postupov pre potreby zlepšovania systémových vlastností bezkontaktného

prenosu energie (WET). Návrh riešenia bude slúžiť na optimalizáciu parametrov v závislosti od aplikačného

využitia systému. Metóda bude pritom vychádzať z analýzy súčasných riešení systémov WET pre rôzne

aplikačné využitie (smartphone nabíjačky, on-board nabíjačky v automobiloch, nabíjačky elektromobilov, atd.),

pričom výstupom bude súbor poznatkov o konštrukčnom riešení jednotlivých uzlov systému. Postup bude

založený na príprave referenčnej fyzikálnej vzorky systému WET a jej simulačného modelu, ktorý bude založený

na systéme viacúrovňovej simulácie. Tento model bude po procese kalibrácie slúžiť na výskum možností

systémovej optimalizácie WET sústrojenstva, čoho základom bude paralelný chod simulačných programov, z

ktorých každý bude vyšetrovať individuálny problém. Globálny výsledok sa následne reprezentuje ako sumár

parciálnych výsledkov.

Obdobie riešenia:

01/2018 – 12/2020

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD.

Spoluriešitelia:

Peter Drgoňa, Anna Kondelová, Anna Simonová, Marek Paškala, Miroslav Pavelek, Matúš Danko, Michal Taraba

 

VEGA 1/0119/18: Výskum metód na optimalizáciu elektromagnetickej kompatibility WET systémov

Anotácia:

Projekt je zameraný na problematiku optimalizácie vlastností EMC systémov bezkontaktného prenosu el. energie

(WET).Náplňou projektu je výskum javov zásadného dopadu na EMC vlastnosti WET systémov.V prvom rade

pôjde o identifikáciu fenoménov,ktoré ovplyvňujú negatívne vlastnosti EMC systémov WET (vyžarovanie do

okolia) vhodná:geometria cievok,topológia hlavného obvodu,spôsob transferu energie.Druhá oblasť výskumu

bude optimalizácia vlastností EMC prostredníctvom multi-fyz. analýz a viacúrovňových simulácií,tak aby nedošlo

k zásadnému ovplyvneniu účinnosti procesu príjmu a riadenia toku energie na strane záťaže.Dôležitým krokom

bude potlačenie nežiaducich fenoménov prostredníctvom optimalizovania obvodových prvkov WET

systému,pričom primárnou metódou bude PC sim. realizovaná prostredníctvom obvodových a blokových

simulátorov,resp. 3D systémov (COMSOL) využívajúca modely s rozsiahlou oblasťou validity.Na verifikáciu budú

využité parciálne fyz. modely,pričom overenie bude na reálnych optimalizovaných vzorkách WET

Obdobie riešenia:

01/2018 – 12/2020

Zodpovedný riešiteľ:

Ing. Michal Praženica, PhD.

Spoluriešitelia:

Branislav Dobrucký, Dušan Koniar, Libor Hargaš, Marek Paškala,

Slavomír Kaščák, Roman Koňarik, Michal Prídala, Juraj Adamec,

Michal Taraba

 

Žilinská univerzita,  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Katedra mechatroniky a elektroniky,  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

  •  GPS: 49.204119,18.754819
  •  +421 41 513 1601
  •  kme@fel.uniza.sk

Prihlásenie

Vstup len pre registrovaných.