Oznámenie o záverečnom hodnotení projektu

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhodnotila projekt APVV-0433-12 Výskum a vývoj inteligentného systému pre bezdrôtový prenos elektrickej energie v elektromobilných aplikáciách, na základe predloženej záverečnej správy, ako vynikajúci. Agentúra vyzdvihla ako najvýznamnejšiu časť projektu, riešenie bezdrôtových nabíjacích  systémov pre elektromobily a hybridné automobily. Táto časť projektu priamo súvisí so súčasnými trendmi týkajúcimi sa zelenej energie v doprave a inteligentného dopravného systému v mestských aglomeráciách. Projekt priniesol veľmi zaujímavé výsledky, ktoré majú bezpochyby potenciál pre inicializáciu ďalších výskumno-vývojových projektov.

OZNAM PRE ŠTUDENTOV KONČIACICH ROČNÍKOV

Originály zadaní záverečných prác (bakalárskych a diplomových) si môžete v dňoch 21.- 23. 5. 2018 vyzdvihnúť na sekretariáte katedry (Bc. Andrea Prandová, AB030).
Po tomto termíne si zadania prevezmete u doc. Simonovej (AB 023).