INFORMÁCIE K ODOVZDÁVANIU DIPLOMOVÝCH PRÁC

Vypracované a zviazané diplomové práce sa odovzdávajú

6.6.2017 (streda) v AB 023 (doc. Simonová)

od 8:00 do 10:00 hod.

Väzba záverečných prác je jednotná, zabezpečuje ju edičné stredisko Žilinskej univerzity EDIS.

Diplomové práce sú viazané v tvrdých doskách!!

Konečnú e-verziu diplomovej práce je potrebné vložiť do registra záverečných prác v *.pdf formáte NAJNESKÔR 24 hod. pred odovzdávaním práce.

Spolu so zviazanými prácami (2 ks) je potrebné odovzdať:

  • 1x verziu diplomovej práce na samostatnom CD – NEVLEPUJE SA DO ZVIAZANEJ PRÁCE!!!
  • 1x vytlačený protokol o kontrole originality
  • 2x OBOJSTRANNE vytlačenú a podpísanú licenčnú zmluvu
  • konzultačný denník

INFORMÁCIE K ODOVZDÁVANIU BAKALÁRSKYCH PRÁC

Vypracované a zviazané bakalárske práce sa odovzdávajú

5.6.2018 (utorok) v AB 023 (doc. Simonová)

od 8:00 do 10:00 hod.

Väzba záverečných prác je jednotná, zabezpečuje ju edičné stredisko Žilinskej univerzity EDIS.

Bakalárske práce sú viazané v mäkkých doskách.

Konečnú e-verziu bakalárskej práce je potrebné vložiť do registra záverečných prác v *.pdf formáte NAJNESKÔR 24 hod. pred odovzdávaním práce.

Spolu so zviazanými prácami (2 ks) je potrebné odovzdať:

  • 1x verziu bakalárskej práce na samostatnom CD – NEVLEPUJE SA DO ZVIAZANEJ PRÁCE!!!
  • 1x vytlačený protokol o kontrole originality
  • 2x OBOJSTRANNE vytlačenú a podpísanú licenčnú zmluvu
  • konzultačný denník

Oznámenie o záverečnom hodnotení projektu

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhodnotila projekt APVV-0433-12 Výskum a vývoj inteligentného systému pre bezdrôtový prenos elektrickej energie v elektromobilných aplikáciách, na základe predloženej záverečnej správy, ako vynikajúci. Agentúra vyzdvihla ako najvýznamnejšiu časť projektu, riešenie bezdrôtových nabíjacích  systémov pre elektromobily a hybridné automobily. Táto časť projektu priamo súvisí so súčasnými trendmi týkajúcimi sa zelenej energie v doprave a inteligentného dopravného systému v mestských aglomeráciách. Projekt priniesol veľmi zaujímavé výsledky, ktoré majú bezpochyby potenciál pre inicializáciu ďalších výskumno-vývojových projektov.

OZNAM PRE ŠTUDENTOV KONČIACICH ROČNÍKOV

Originály zadaní záverečných prác (bakalárskych a diplomových) si môžete v dňoch 21.- 23. 5. 2018 vyzdvihnúť na sekretariáte katedry (Bc. Andrea Prandová, AB030).
Po tomto termíne si zadania prevezmete u doc. Simonovej (AB 023).